Nálepky si môžete zakúpiť na Kumrane tu - https://bit.ly/kumran-nalepky

Via Tatry, s.r.o.
so sídlom Partizánska 3261/18, 058 01 Poprad, IČO: 36 451 789 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka číslo:  10825/P

Orgán dozoru:

Slovenská Obchodná Inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Konštantínova 6, 080 01 Prešov 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 051/ 7721 597 , fax č.: 051/ 7721 596 
e-mail: pr@soi.sk

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode e-shop obchod.rybka.sk. Účelom je vymedziť a spresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Článok I.
Všeobecné ustanovenia

1.1    Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“) upravujú právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi predávajúcim – spoločnosťou Via Tatry, s.r.o.
so sídlom Partizánska 3261/18, 058 01 Poprad, IČO: 36 451 789 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka číslo:  10825/P (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, pri nákupe tovaru prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho obchod.rybka.sk (ďalej aj „e-shop“).

1.2    Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto VOP a Reklamačnom poriadku predávajúceho, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji“) a zákona č. 22/2004 o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o elektronickom obchode"). 

1.3    Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Na tieto právne vzťahy sa nevzťahujú ustanovenia Reklamačného poriadku, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji.

1.4    Tieto VOP sú záväzné pre všetkých kupujúcich – fyzické a právnické osoby, ktoré zaslaním objednávky prejavia záujem o tovar ponúkaný predávajúcim.

1.5    Odoslaním objednávky predávajúcemu, kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so znením týchto VOP a s Reklamačným poriadkom predávajúceho.

Článok II.
Výklad pojmov

2.1    Predávajúcim sa rozumie obchodná spoločnosť  Via Tatry, s.r.o.
so sídlom Partizánska 3261/18, 058 01 Poprad, IČO: 36 451 789 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka číslo:  10825/P

2.2    Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si od predávajúceho objednala tovar prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho - obchod.rybka.sk

2.3    Spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka sa rozumie kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, nie je spotrebiteľom.

2.4    Tovarom sa rozumejú produkty, ktoré sú v aktuálnej ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho na internetovej stránke obchod.rybka.sk.

2.5    Objednávkou sa rozumie jednostranný právny úkon, ktorý adresuje kupujúci predávajúcemu s cieľom získať ním ponúkaný tovar.

2.6    Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho –obchod.rybka.sk, uzavretá spôsobom uvedeným v článku III. týchto VOP.

Článok III.
Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1    Kupujúci si objednáva u predávajúceho tovar vyplnením elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke predávajúceho obchod.rybka.sk. Pre možnosť aktívneho nakupovania v e-shope, je nevyhnutné, aby sa kupujúci zaregistroval v registračnej časti e-shopu. Registráciu kupujúceho je možné vykonať pred výberom tovaru alebo v procese jeho výberu. Osoba vypĺňajúca registračný formulár je povinná vyplniť údaje podľa požadovaných polí registračného formulára. Vyplnením registračného formulára súčasne kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných a ďalších údajov v súlade s čl. 8 VOP a s podmienkami podľa VOP. Tieto údaje je kupujúci povinný v prípade ich zmeny bezodkladne aktualizovať na portáli pri zasielaní objednávky, nakoľko ich správnosť, pravdivosť a aktuálnosť má vplyv na dodanie tovaru kupujúcemu. Povinné polia registračného formulára sú označené znakom “*“. Kupujúci je povinný uviesť správne, úplné a pravdivé údaje. Kupujúci je povinný uschovať prístupové meno a heslo na bezpečnom mieste a ochraňovať ich tak, aby nemohlo dôjsť k ich zneužitiu. Kupujúci v objednávke uvedie všetky požadované údaje: meno, priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými vo formulári požadovanými údajmi, e-mailový a/alebo telefonický kontakt, názov objednávaného tovaru, jeho množstvo a spôsob dodania. Ak objednávka neobsahuje všetky vyžadované náležitosti, považuje sa za neúplnú. V prípade neúplnej objednávky sa predávajúci pokúsi kontaktovať kupujúceho (ak je to možne s ohľadom na poskytnuté údaje) a vyzvať ho na odstránenie nedostatkov objednávky a k jej doplneniu. Momentom doručenia doplňujúcich údajov predávajúcemu sa objednávka považuje za úplnú. 

3.2    Pred zaslaním objednávky predávajúcemu (pri registrácii) je od kupujúceho vždy vyžadované, aby kupujúci potvrdil (odkliknutím), že sa oboznámil a súhlasí s platnými VOP a Reklamačným poriadkom predávajúceho, považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.

3.3    Odoslaná objednávka je návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Objednávka sa považuje za odoslanú momentom doručenia predávajúcemu, ak obsahuje všetky požadované údaje. Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný a môže ju odvolať (stornovať), len ak jeho prejav na odvolanie objednávky dôjde predávajúcemu skôr, ako tento odovzdá objednaný tovar na odoslanie kupujúcemu. Odvolanie (stornovanie) objednávky zašle kupujúci predávajúcemu písomne (poštou) alebo e-mailom na adresu obchod (zavinac) rybka.sk prípadne telefonicky. Predávajúci zašle kupujúcemu potvrdzujúci mail o tom, že jeho objednávka bola stornovaná, pričom zaplatená kúpna cena za tovar, alebo zálohová platba bude následne najneskôr do 15 dní vrátená kupujúcemu prevodom na účet alebo poštovou poukážkou.

3.4    Po prijatí objednávky predávajúci zašle kupujúcemu potvrdzujúci mail o prijatí objednávky (akceptáciu). Zaslaním akceptácie predávajúcim kupujúcemu dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, ktorá sa týmto stáva záväznou pre obidve zmluvné strany (predávajúceho aj kupujúceho).

3.5    Uzavretím kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v požadovanej kvalite, množstve a dohodnutej cene (cene platnej v čase odoslania objednávky kupujúcim predávajúcemu). Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu a náklady na doručenie tovaru (článok V. týchto VOP).

Článok IV.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy

4.1    Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. 


4.2    Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne, e-mailom na adrese obchod zavinac rybka.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.  V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar predávajúcemu zaslaním doporučenou zásielkou predávajúcemu, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania, poškodenia, musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom, návodom  a záručným listom (ak bol priložený). Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, zákazník vráti tovar na svoje náklady. V prípade, ak kupujúci vráti tovar poškodený, neúplný, alebo čiastočne spotrebovaný, má predávajúci právo si takto vzniknutú škodu stiahnuť zo sumy, ktorú vráti za objednaný tovar na účet kupujúceho. Tovar nemožno vrátiť na dobierku, akýkoľvek takto vrátený tovar nebude akceptovaný.


4.3    Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu do 14 dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar.


4.4    Pri nesplnení niektorej z vyššie uvedených podmienok nemusí predávajúci akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť.

4.5    Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, v prípade ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená v e-shope, alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci o tejto skutočnosti bezodkladne informuje kupujúceho. Zaplatená kúpna cena za tovar, alebo zálohová platba bude následne najneskôr do 14 dní vrátená kupujúcemu prevodom na účet alebo poštovou poukážkou.


Článok V.
Cena a platobné podmienky

5.1    Za dodanie objednaného tovaru je kupujúci povinný zaplatiť riadne a včas predávajúcemu kúpnu cenu podľa bodu 2. tohto článku, platnú v čase odoslania objednávky predávajúcemu.

5.2    Kúpnou cenou za tovar je cena zverejnená na internetovej stránke predávajúceho, pričom na takmer všetky tovary z ponuky predávajúceho je uplatnená zľava oproti bežnej maloobchodnej cene.  Pre porovnanie je na internetovej stránke predávajúceho uvedená aj „bežná cena“, t.j. odporúčaná maloobchodná cena, za ktorú sa tovar obvykle predáva. Cena je uvádzaná vrátane DPH, pokiaľ nie je napísané inak. Cena tovaru je uvádzaná za jednotku (kus), pokiaľ v popise nie je uvedené inak. Akciové ceny a prípadné ďalšie zľavy platia v časovom období, počas ktorého akcia trvá a za splnenia podmienok uvedených pre každú akciu, či zľavu samostatne. Rôzne akcie a zľavy nie je možné kombinovať, pokiaľ nie je výslovne uvedený opak.

5.3    V kúpnej cene podľa bodu 2. tohto článku nie sú zahrnuté náklady na doručenie tovaru kupujúcemu (poštovné) zakúpeného tovaru na miesto určené kupujúcim. Cena za dodanie tovaru je hradená kupujúcim osobitne podľa platného cenníka. 

5.4    Ku kúpnej cene podľa bodu 2. tohto článku predávajúci neúčtuje balné bez ohľadu na hodnotu objednávky či počet objednaných titulov. Minimálna hodnota nákupu na obchod.rybka.sk nie je stanovená. 

5.5    Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien. Pokiaľ však je tovar objednaný, platí cena, za ktorú si ju kupujúci objednával bez ohľadu na neskoršie zmeny. 

5.6    Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s výškou ceny za objednaný tovar vrátane prípadných nákladov za dodanie tovaru.

5.7    Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu spôsobom, ktorý si zvolil v objednávke.

5.8    Spôsoby úhrady za objednaný tovar:


- na dobierku (v hotovosti pri prevzatí tovaru od doručovateľa),
- prevodom na účet na základe vystavenej faktúry.
5.9    V prípade zvolenia si možnosti platba vopred prostredníctvom elektronického bankovníctva pred odoslaním tovaru, sa Vám po zadaní objednávky zobrazí číslo účtu a variabilný symbol, pričom tovar bude odoslaný po pripísaní sumy na bankový účet predávajúceho.

5.10    Pri bezhotovostnom prevode sa kúpna cena považuje za zaplatenú okamihom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho uvedený na daňovom doklade („faktúre“).

5.11    Faktúra na zaplatenie kúpnej ceny, slúži zároveň ako daňový doklad a dodací list. Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.

5.12    V prípade, ak je faktúra vystavená chybne (ak chýbajú niektoré náležitosti alebo sú uvedené nesprávne, príp. je nesprávne uvedená kúpna cena), je kupujúci oprávnený faktúru do dátumu splatnosti v nej uvedenom vrátiť. Chybnú faktúru kupujúci vráti predávajúcemu spolu s písomnou špecifikáciou chýb, ktoré faktúra vykazuje. Pokiaľ je faktúra skutočne vystavená chybne, predávajúci vydá kupujúcemu novú faktúru. Lehota splatnosti kúpnej ceny, uvedená v chybnej faktúre, je dotknutá len za predpokladu, že chybný údaj spočíva v uvedení nesprávnej výšky kúpnej ceny. V tomto prípade lehota splatnosti začína plynúť až od doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.

5.13    V prípade, ak kupujúci zaplatí kúpnu cenu za dodanie tovaru vopred (pred dodaním tovaru) a predávajúci nemôže zabezpečiť dodanie tovaru a dôjde k zrušeniu zmluvy podľa článku 4. bod 5 týchto VOP alebo ak kupujúci svoju objednávku stornuje (článok III. bod 3., článok IV. bod. 1 týchto VOP), je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu do 15 dní odo dňa zaslania potvrdzujúceho mailu o stornovaní (zrušení) objednávky kupujúcemu, a to na účet kupujúceho, ktorý kupujúci oznámi predávajúcemu e-mailom na adresu obchod zavinac rybka.sk alebo ju odošle poštovou poukážkou na adresu kupujúceho.

5.14    Pri platbe vopred kupujúci vykoná úhradu až po tom, ako mu príde e-mailom potvrdenie objednávky. Ak kupujúci pri platbe vopred neuhradí objednaný tovar do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Pri bezhotovostnom prevode sa kúpna cena považuje za zaplatenú okamihom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

5.15    V prípade, ak kupujúci zaplatil kúpnu cenu a dodaný tovar vrátil (článok IV. ods. 1 týchto VOP) je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy (t.j. odo dňa, keď tovar spolu s príslušnými dokladmi bol doručený predávajúcemu).

Článok VI.
Dodacie podmienky

6.1    Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) sú vybavované v najkratších možných lehotách v závislosti od dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho. Tovar je expedovaný bez zbytočného odkladu obvykle v lehote do 5 pracovných dní odo dňa pripísania úhrady ceny tovaru na účet predávajúceho resp. doručenia platnej objednávky (v prípade dobierky), v závislosti od dostupnosti tovaru v internom sklade predávajúceho, prípadne na sklade dodávateľov. Väčšina produktov na tomto obchode je vyrábaná na zakázku a nie je držaná skladom. Preto si predávajúci v prípade veľkého množstva objednávok vyhradzuje zmenu dodacej lehoty. V každom prípade sa bude predávajúci túto lehotu snažiť dodržať ako najkratšiu možnú. Predávajúci odošle kupujúcemu informáciu o vyexpedovaní tovaru. Orientačný čas doručenia je uvedený pri každom tovare.

6.2    Informácie o stave vybavovania objednávky sa zobrazujú zaregistrovaným účastníkom (kupujúcim) po ich prihlásení a kliknutí na ikonu objednávky. Stavy „Čaká na vybavenie“ a „Vybavuje sa“ znamenajú, že objednávka bola prijatá a momentálne sa pracuje na jej skompletizovaní. Stav „Odoslaná“ znamená, že objednávka bola odovzdaná na doručenie.

6.3    Expedičné doby, ktoré sú uvedené pri každom titule majú orientačný charakter. Ich dĺžka je udávaná v pracovných dňoch alebo kalendárnych týždňoch a znamená časový úsek, v ktorom je zásielka odovzdaná doručovateľovi. Samotné doručenie trvá 1-3 pracovné dni v závislosti od typu zásielky. Uvedené expedičné lehoty vychádzajú z obvyklých dodacích lehôt, ktoré sú bežné pri obchodnom styku predávajúceho a jeho dodávateľov. Vzhľadom na to, že ich splnenie závisí i od konania tretích strán, predávajúci nemôže napriek svojej snahe garantovať ich dodržanie vo všetkých prípadoch.

6.4    V prípade, ak objednaný tovar nie je možné kupujúcemu dodať (ak sa v objednávke nachádza titul, ktorý sa vypredal, alebo je dočasne nedostupný), predávajúci o tejto skutočnosti bezodkladne informuje kupujúceho zaslaním e-mailovej správy alebo telefonicky. Ak kupujúci nemá záujem o čiastočné splnenie objednávky (dodanie dostupného tovaru) a ak nedôjde medzi predávajúcim a kupujúcim k dohode o náhradnom plnení za nedostupný tovar, kúpna zmluva sa od počiatku zrušuje. Stornovanie objednávky oznámi kupujúci prostredníctvom e-mailovej správy alebo telefonicky. Predávajúci zašle kupujúcemu potvrdzujúci mail o tom, že jeho objednávka bola stornovaná.

6.5    Dodanie tovaru kupujúcemu sa uskutočňuje spôsobom, ktorý si kupujúci zvolil v objednávke.

6.6    Dodanie tovaru možno uskutočniť prostredníctvom doručovateľa – Slovenskej pošty, a.s.

6.7    Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia objednaného tovaru.

6.8    Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho až prevzatím tovaru a úplným zaplatením kúpnej ceny tovaru.

6.9    Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takomto predĺžení dodacej lehoty je kupujúci bezodkladne informovaný telefonicky alebo e-mailom.
 
6.10    Tovar bude kupujúcemu doručený na adresu, ktorú uvedie v objednávkovom formulári. Dodacia adresa môže byť iná ako fakturačná adresa. Pri odmietnutí prevzatia objednaného tovaru sa kupujúci zaväzuje po výzve predávajúceho zaplatiť náklady na dopravu vo výške 10 €.

6.11     Poštovné je účtované podľa ceny objednávky kupujúceho a spôsobu platby.

Ceny prepravných služieb: 1,80 EUR pri platbe vopred, 3,10 EUR pri platbe dobierkou


Uvedené ceny platia iba pre odoslanie obyčajných zásielok na Slovensko prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej spoločnosti a pri poslaní celej objednávky v jednej zásielke. Pri rozdelení objednávky a jej poslaní vo viacerých zásielkach môže byť celkové poštovné vyššie. 
 
6.12    Pri zásielkach do zahraničia účtujeme poštovné podľa cenníka Slovenskej pošty. O výške poštovného bude kupujúci vopred informovaní a predávajúci odošle zásielku kupujúcemu až po odsúhlasení výšky poštovného z jeho strany. 

Článok VII.
Vrátenie tovaru, reklamovanie tovaru

7.1    Zakúpený tovar je kupujúci oprávnený v zmysle § 12 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji vrátiť do 7 pracovných dní od jeho prevzatia bez udania dôvodu. Tovar je potrebné v uvedenej lehote doručiť na adresu predávajúceho - Via Tatry, s.r.o., Partizánska 3261/18, 058 01 Poprad. Zásielka musí obsahovať krátku žiadosť, z ktorej je zrejmé, že kupujúci tovar vracia.

7.2    Postup pri uplatňovaní reklamácie na tovary predávané predávajúcim prostredníctvom jeho internetového obchodu je upravený v Reklamačnom poriadku, ktorý tvorí prílohu týchto VOP.

Článok VIII.
Ochrana osobných údajov

8.1    Všetky údaje požadované pri registrácii slúžia len k zabezpečeniu realizácie objednávky kupujúceho (spracovania objednávky, dodania tovaru) a pre potreby vlastného marketingu predávajúceho, ako aj pre potreby neskoršej komunikácie s kupujúcim (reklamácia, stornovanie objednávky, vrátenie objednaného tovaru). Údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám, s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platného právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

8.2    Kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v registračnom formulári, objednávke, prípadne vo vzájomnej korešpondencii v informačnom systéme predávajúceho za účelom plnenia uzavretej kúpnej zmluvy a za účelom ponúkania služieb a tovarov predávajúceho, zasielania informácie o produktoch predávajúceho, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms správy, telemarketing). Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu predávajúceho obchod zavinac rybka.sk alebo písomným oznámením na vyššie uvedenú adresu sídla predávajúceho.

8.3    Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Podľa § 11 zákona č. 428/2002 Z. z. za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich do informačného systému poskytol. 

8.4    Svoje osobné údaje môže kupujúci aktualizovať a meniť po prihlásení sa do svojho účtu.

8.5    Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje kupujúceho a ani žiadne ďalšie informácie o kupujúcom tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje Kupujúceho nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.


Článok IX.
Oznámenie o splnení povinnosti podľa zákona č. zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch v znení neskorších predpisov

9.1    Spoločnosť Via Tatry s.r.o. si zabezpečila plnenie povinnosti zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov prostredníctvom spoločnosti EKOS, spol. s r.o.


Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1    Tieto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho obchod.rybka.sk. Písomnou dohodou medzi kupujúcim a predávajúcim môže byť vylúčené použitie týchto VOP, prípadne jednotlivých ich ustanovení.

10.2    Zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa posudzujú podľa VOP platných v čase vzniku zmluvného vzťahu (uzavretia kúpnej zmluvy).

10.3    Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

10.4    Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP a/alebo zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy/VOP. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia tejto zmluvy. 

10.5    Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany Predávajúceho vo veciach ochrany spotrebiteľa v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia pre Prešovský kraj, Konštantínova 6, 080 01 Prešov 1  a vo veciach sporov príslušný súd.


Via Tatry s.r.o